top of page

NOTES FROM THE UNDERGROUND

2020, 19 min., super 16mm

Lithuania, France

 

Director: Eglė Razumaitė (Studio Spongé)

DOP: Ville Piippo, Vytautas Kazimieras Juozėnas

Coordinators : Akvilė Kabašinskaitė, Agnė Šopytė, Mariette Châtry

Composer : Jokūbas Čižikas

Colorist: Karolis Stankus

Editor: Eglė Razumaitė

Co-editors: Ignė Narbutaitė, Mikalina Ivanova, Alina Tvardovskaja

Production assistant: Jonas Razumas.

Camera assistant: Miglė Kriaučiūnaitė.

Starring: Djex Kolossal, Andrius Mickevičius with

Saxon Anthony Tsoinyane, Taironas Mickevičius, Gerda Čiuraitė, Ina Bartaitė, Domitille de Bazelaire, Sergej Severjanov, Evelina Šeškauskytė, Andrius Veslov, Ilja Krina, Aleksandras Mikonis, Deividas Akranevičius, Kirilas Lucenko, Toye Samson Abiodun, Jonas Meškauskas, Suley, Nelson, HMZ.

Partly financed by Lietuvos kultūros taryba

 

 

EN  Through a protagonist’s journey of self-discovery - two cities and the histories of their respective nations becomes contiguous. Paris and Vilnius explore the topic of social and territorial periphery. The film begins by addressing questions that remain central to urban planning and everyday life; how does the city develop, what are the dynamics of its planning, can we speak about certain laws that occur, how do territorial periphery correlate with social separation and what are the historical conditions behind such situations? By continuing the work on philosophical connection to the city, the artist follows post-modern french philosophy tradition and analyses the conditions in which suburbs around Paris have been formed, consistently seeking to juxtapose against the so called underground-Vilnius. The relationship between top and bottom, centre and periphery is the propulsion. The artist gently touches upon themes concerning post-colonial France and post-soviet Lithuania - the crisis of constructing national identity in Afro-French and Lithuanian-Russian communities. The film begins with an allegory of Djex and his friend, who discover a journey to find the source of indigo. Indigo as such, has no material content, but it refers to blue mood, the state of melancholy and even contains links to the blues music. Second character - the underground man in Vilnius, is based on F. Dostoevsky’s novel “Notes from the Underground’’ narrator’s persona, who has contradictory personality and constant desire for pain and unhappiness. The man appears at the underground hideout from where the delusion of self-assessment starts. The film is semi-documental, Djex Kolossal is a rapper from one of the harshest areas in Paris – Grigny, the unnamed character in Vilnius is based on multiple characters the artist met during research at Lukiškių prison.

 

 

LT  Per dviejų pagrindinių veikėjų kelionę į save, susiliečia du miestai ir juose gyvenančių tautų istorijos. Paryžius ir Vilnius atveria socialinės ir teritorinės atskirties temą. Filmas prasideda nuo klausimų, kurie išlieka centriniais kalbant apie urbanistinį planavimą ir kasdienybės diskursą filosofiniuose tyrimuose; kaip miestas vystosi, kokia yra modernaus miesto vystymosi dinamika, ar galime kalbėti apie dėsnius, kaip teritorinė periferija koreliuoja su socialine atskirtimi ir kokios istorinės būsenos slypi už tokių situacijų? Tęsdama filosofinius miesto tyrimus, autorė Paryžiuje seka post-moderniąją prancūzų mokyklą ir analizuoja aplinkybes, kurioms veikiant susiformavo periferinės Paryžiaus sritys, nuolatos sugrįždama į vadinamą pogrindį - Vilnių. Santykis tarp viršaus ir apačios, centro ir periferijos yra atspirtis. Autorė jautriai paliečia temas apie post-kolonialistinę Prancūziją ir post-sovietinę Lietuvą - nacionalinio identiteto konstravimo krizę afro-prancūzų bei lietuvių-rusų bendruomenėse. Filmo pirmosios scenos įtraukia į kelionę su Djex ir jo dragu, kurie išsiruošia į indigo paiešką. Indigo – tai objektas savyje neturintis jokio substancinio pagrindo, tai aplinkybė, kuri nurodo į melancholišką, liūdnos sąmonės būseną ir bliuzą. Sekantis herojus pasirodantis filme - pogrindžio žmogus Vilniuje. Vyras atsibunda požeminėje slėptuvėja iš kurios prasideda sapną primenanti kelionė į save. Filmas dalinai dokumentinio žanro, Djex Kolossal yra reperis iš vienos atšiauriausių Paryžiaus priemiesčių gyvenviečių – Grigny, tuo tarpu personažas, kurio vardas filme neatskleidžiamas, yra paremtas kelių žmonių istorijomis, kuriuos autorė susipažino savanoriaudama Lukiškių kalėjime.

 

Special thanks to:

 

Kipras Dubauskas, Adomas Narkevičius, Benôit Charles-Lavauzelle, Žilvinas Vingelis, Austė Zdančiūtė, Julija ir Valdemaras Razumai, Mykolas Olšauskas, ,,Seni Žemėlapiai’’, VU Gamtos mokslų fakultetas, Gyvybės mokslų centras, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos kultūros taryba.

Screened at:


o Vilnius international film festival, Vilnius, Lithuania

o Experimental film festival PROCESS, Riga, Latvia
o When the light hits just right, analogue film & photography festival, Vaasa, Finland
o Contemporary Art Centre, personal exhibition ,,Daynighting'' by Kipras Dubauskas: additional artists' films programme, Vilnius, Lithuania
o PIX Film Gallery, Baltic film program organised by OK LÁ festival, Toronto, Canada
o La Cinémathèque québécoise, Baltic film program organised by OK LÁ festival, Montreal, Canada
o IASPIS artists residency centre, open studios programme, Stockholm, Sweden

o VIDEOFORMES art centre, VIDEOBAR #91 : Eglė Razumaitė, Clermont-Ferrand, France

o Public enterprise Gallery „Meno Parkas“, Kaunas, Lithuania

bottom of page